Safety

TenneT hecht grote waarde aan safety. Onze Safety Vision 2018 beschrijft de verbeteringen die we moeten doorvoeren om in de komende jaren te voldoen aan de veiligheidsnormen van de olie- en petrochemische industrie. Deze visie is uitdrukkelijk ook van toepassing op onze aannemers, en wij verwachten dat zij aan onze hoge eisen voldoen.

Safety Vision 2018

TenneT wil haar positie als toonaangevendenetbeheerder in Noordwest-Europa versterken metbehoud van haar ‘license to operate’. In onze SafetyVision 2018 beschrijven we hoe we deze doelenwillen bereiken. De Safety Vision 2018 is afgestemdop TenneT’s algehele visie. Deze visie kan wordenverwezenlijkt door het aantal bedrijfsincidenten enongevallen tot nul terug te dringen en door geenactiviteiten uit te voeren die schadelijk kunnen zijnvoor de gezondheid en het welzijn van onze eigenmedewerkers of de medewerkers van onzeaannemers.


Safety Leadership

TenneT beseft dat Safety Leadership alleen tot stand kan komen door processen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Met andere woorden: onze safety performance weerspiegelt de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. Operational excellence kan alleen worden bereikt door een brede, proactieve, op risico’s gebaseerde benadering van onze bedrijfsactiviteiten en processen. We willen worden erkend als een excellent performer op het gebied van safety.

We hebben daarom besloten om te leren van best-in-class performers, waaronder vooraanstaande petrochemische bedrijven die op dit vlak grote successen hebben geboekt. We hebben onze focus voor de komende jaren gelegd op de volgende aandachtsgebieden:

  • Safety Leadership
  • One TenneT standard
  • Contractor management

Volgens TenneT is dé sleutel tot succes gelegen inhet inzicht dat alle belanghebbenden verantwoordelijkheid delen voor het realiseren van deze visie. Lees hierover meer op tennet.eu.

Safety Vision
2018

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Maarten van Til,
Teammanager Talent Management
+31 (0)26 373 42 32